Sunday, April 3, 2011

Strategi P&P Pintar Cerdas

Guru juga harus mengetahui strategi yang tepat untuk pengajaran dan pembelajaran murid pintar cerdas ini. Pendidikan hari ini mengalami perubahan dan anjakkan paradigma iaitu daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan guru kepada pembelajaran yang berpusatkan murid.  Menurut Rief ( 1995 ), proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan efektif memerlukan pelbagai pendekatan atau pengajaran yang melibatkan pelbagai sensori.  Ini disebabkan oleh cara bagaimana otak merangsang dan memproses maklumat.  Murid tersebut tentu berupaya mendengar, membaca, bertutur dan menulis secara serentak pada masa yang sama.
Menurut Hassan Hj Mohd Ali (1996), pembelajaran yang bersistem merupakan cara yang paling berkesan untuk mengembangkan daya pintar cerdas ke tahap yang optimum. Tahap kecerdasan pelajar yang maksimum ialah apabila sesuatu yang realiti telah membangkitkan perhatian, minat, tumpuan dan penglibatan mereka sepenuhnya dalam melakukan sesuatu perkara.  Oleh itu, guru seharusnya menjadikan persekitaran sekolah dan kelas sesuatu yang menarik dan merangsang murid sepenuhnya, bukan sahaja tempat yang menyeronokkan bagi kanak-kanak bahkan juga menjadikan kanak-kanak sebagai individu yang pintar dan cerdas ( Sternberg, 1997). 
Menurut Gardner (1983), dalam sistem pendidikan hari ini hanya menekankan kecerdasan verbal dan kecerdasan logik matematik sahaja.  Dengan itu, terdapat murid yang mempunyai potensi diri atau kecerdasan tertentu berasa bosan dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang sama di dalam kelas.  Ini kerana pendekatan yang dilaksanakan oleh guru tidak memberi rangsangan yang positif kepada murid tersebut.  Fowler (1990) pula berpendapat murid yang mempunyai kebolehan bahasa dan logik boleh berjaya di sekolah tetapi mereka tidak cerdas sepenuhnya apabila keluar dari lingkungan persekolahan.  Dengan mengenalpasti kecenderungan dan kecerdasan masing-masing, murid mungkin akan lebih bersemangat untuk menjalani proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik manakala proses pengajaran guru yang berlangsung di dalam kelas akan menjadi lebih efektif dan berkesan.
Sebaliknya, yang sering terjadi ialah murid didedahkan kepada fakta sesuatu mata pelajaran tetapi tidak diajar berfikir tentang isi yang dipelajari.  Pendekatan yang digunakan di kebanyakkan sekolah merupakan pembelajaran yang berpusatkan guru  iaitu murid diberi semua maklumat tanpa memikirkan bagaimana menggunakan dan mencari maklumat tersebut.  Mengikut Raths ( 1971), oleh kerana pengajaran pemikiran diabaikan, murid didapati sangat bergantung kepada guru dan bertingkahlaku impulsif, dan malas memberi pendapat.
Dalam perlaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), satu aspek penting yang disarankan tentang pengajaran-pembelajaran ialah murid tidak hanya menerima pengetahuan semata-mata tetapi mereka seharusnya dapat menyatakan idea, fikiran dan pendapat dengan jelas, objektif, kreatif, rasional dalam semua situasi.  Untuk mencapai hasrat ini, peluang bagi meningkatkan daya intelek perlu diwujudkan supaya pemikiran yang kritis dan analitis akan menjadi salah satu aspek yang penting dalam tiap-tiap aktiviti pembelajaran ( Pusat Perkembangan Kurikulum).  Komitmen untuk menggalakkan kemahiran berfikir kritis telah menjadi satu agenda utama pendidikan di Malaysia.  Kemahiran berfikir kritis ialah satu kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea.  Para pendidik bersetuju bahawa kemahiran berfikir kritis dapat dipertingkatkan dikalangan murid melalui proses pengajaran secara eksplisit yang menggunakan situasi harian sebagai konteks pembelajaran (Ristow, 1988). 
Disebabkan kanak-kanak cerdas lazimnya mengetahui banyak maklumat pada sesuatu masa, kita cenderung untuk membuat andaian bahawa mereka menguasai strategi yang diperlukan bagi membolehkan mereka belajar secara bersendirian dengan berkesan.  Namun begitu, mereka adalah sama seperti kanak-kanak lain di mana perlu menerima latihan khusus untuk membolehkan mereka menguasai teknik belajar yang berkesan ( Twining, 1991).  Untuk menjauhkan diri daripada gaya pembelajaran yang pasif, kanak-kanak perlu meningkatkan tahap kepekaan terhadap perkembangan diri, perubahan dalam persekitaran, dan peluang pembelajaran untuk diri mereka.  Kecerdasan yang tidak dicungkil dan dijaga akan hilang mengikut masa ( Gardner, 1983 ).  Oleh itu, guru harus mengambil langkah yang sewajarnya agar kecerdasan dan potensi diri murid  benar-benar dicungkil untuk memenuhi matlamat
Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan masyarakat yang berpotensi daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Walaupun Kementerian Pelajaran telah menekankan pengajaran kemahiran berfikir dalam kurikulum di sekolah-sekolah, tetapi masih kurang diberi perhatian oleh para pendidik.  Pengajaran daya pemikiran tidak ditekankan mungkin disebabkan oleh para guru yang berpendapat bahawa murid perlu menguasai kesemua fakta dan konsep mata pelajaran terlebih dahulu sebelum digalakkan berfikir.  Tetapi sesudah mengajar kesemua fakta dan konsep, sudah tidak mempunyai masa untuk menggalakkan mereka memikir.  Sesetengah pendidik pula merasakan pengajaran kemahiran berfikir merupakan sesuatu tugas yang membebankan.
Selain daripada itu, penekanan peperiksaan yang menekankan pengujian kebolehan murid mengingati semula fakta menyebabkan para guru mengutamakan penghafalkan dan mengabaikan pengajaran kemahiran berfikir kepada para murid.  Amalan seumpama ini bercanggah dengan salah satu prinsip utama pembelajaran yang menyatakan bahawa bukan apa yang disampaikan kepada pelajar tetapi mendorong mereka melakukan sesuatu ke atas maklumat itu yang akan menyebabkan berlakunya proses pembelajaran (Markle, 1997).
Kemahiran berfikir semakin ditekankan dan diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  Ini kerana perkembangan dunia masa kini, teknologi maklumat semakin berkembang lalu berlakunya ledakan maklumat perlu mempunyai kemahiran berfikir supaya dapat membezakan maklumat yang berguna dan menggunakan maklumat itu dengan baik.  Pemikiran yang kritis juga dapat membantu murid menyelesaikan masalah yang timbul semasa proses pengajaran dan pembelajaran lalu dari proses menyelesaikan masalah itu, murid dapat mempelajari sesuatu ilmu yang baru.
Pembelajaran yang berkesan itu seharusnya mempunyai ciri-ciri di mana murid berada dalam keadaan yang ceria serta berminat terhadap apa yang dipelajari serta bergerak aktif berinteraksi dengan menggabungkan aspek mental, rohani dan jasmani dalam apa jua aktiviti yang diadakan.  Menurut Dr Ismail Zain dalam motivasi utusan – Portal Pendidikan 2005, di antara faktor yang menyebabkan berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah ialah kurangnya rasa minat untuk belajar di bilik darjah.  Guru memainkan peranan yang penting ke arah mewujudkan satu suasana yang menyeronokkan di mana suasana pembelajaran tersebut dapat memberi satu impak kepada murid dalam proses pembelajaran.
Oleh itu, guru seharusnya mengambil langkah yang efisien iaitu menerapkan elemen Teori Kecerdasan Pelbagai dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.  Teori ini dapat mengembangkan potensi seseorang pelajar yang tidak terbatas kerana bukan semua pelajar boleh belajar dengan cara yang sama.  Menurut Mckenzie (1999) guru seharusnya mencari kelemahan dan kekuatan seseorang pelajar melalui pelbagai jenis kecerdasan. Salah satu elemen yang dapat diterapkan dalam pengayaan kurikulum dan prinsip-prinsip pendidikan pintar cerdas melalui konteks Teori Kecerdasan Pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983.  Terdapat lapan kecerdasan yang biasa dimiliki oleh manusia yang dinyatakan oleh Gardner ialah kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logik matematik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan visual ruang, kecerdasan kinestatik, kecerdasan muzik dan kecerdasan naturalis.  Teori ini menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakkan, pengayaan dan pengajaran yang sesuai.
Mckenzie (1999) menggunakan beberapa langkah untukmengaplikasikan teori ini.  Langkah yang pertama ialah mencari kekuatan dan kelemahan murid, kemudian beliau akan menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kecerdasan pelbagai murid.  Seterusnya beliau mempertajamkan lagi potensi yang ada dalam diri murid.  McKenzie lalu menyenaraikan kaedah pengajaran dan aktiviti pengajaran berasaskan teori kecerdasan tersebut.  Murid diajar berdasarkan kecenderungan mereka kepada sesuatu jenis kecerdasan dan memberikan contoh ahli fikir yang terkenal dan berkaitan dengan kecerdasan tersebut bagi memotivasikan para murid.
Setiap murid berupaya mengembangkan kelapan-lapan jenis kecerdasan melalui cara yang berbeza-beza.  Murid yang mencapai tahap penguasaan yang tinggi dalam enam atau tujuh jenis kecerdasan merupakan pelajar yang luar biasa.  Namun begitu, terdapat juga pelajar yang berjaya mengembangkan satu jenis kecerdasan ke tahap yang tinggi manakala pengembangan kecerdasan yang lain ketinggalan jauh di belakang.  Oleh itu, apa yang penting dan ingin ditekankan di sini adalah setiap orang perlu diberi peluang dan bimbingan untuk mengembangkan potensi diri mereka ke tahap yang optimum dalam pelbagai jenis kecerdasan ( Nik Azis, 1999). Murid yang cenderung terhadap sesuatu kecerdasan mempunyai kegemaran tingkahlaku serta gaya pembelajaran yang tertentu dan tersendiri.  Guru boleh mengambil kesempatan tersebut dengan melakukan beberapa aktiviti khas yang padan dengan kecerdasan dan gaya pembelajaran murid.  Yang penting bukanlah gaya tersebut tetapi hasil daripada pembelajaran yang telah dilakukan.  Setiap minit yang diperuntukkan akan hanya bermakna sekiranya murid itu dapat memahami dan mengingati fakta dan konsep penting pelajaran berkenaan.  Guru perlu mengetahui bahawa tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian.  Kecerdasan adalah saling berinteraksi dan berkait antara satu sama lain.  Seseorang murid itu tidak semestinya memiliki set kelebihan tertentu untuk dianggap sebagai cerdas kerana setiap orang individu telah dilahirkan dengan memiliki kelebihan masing-masing.
Dalam pembelajaran kemahiran berfikir, terdapat alat-alat yang kita gunakan dalam melaksanakan pengurusan berfikir. Yang dimaksudkan dengan alat-alat berfikir ialah elemen-elemen dalam pengurusan berfikir antaranya pengurusan grafik dan pengurusan kata-kata. Hal-hal tersebut amat perlu dalam proses berfikir dan kemahiran berfikir ( Samsu Yaacob, 1996). Pengurusan grafik bermaksud ilustrasi bergambar atau grafik yang mewakili sesuatu pernyataan. Pengurusan grafik menggambarkan perhubungan atau perkaitan sesuatu fakta dengan idea-idea lain bagi memudahkan pemahaman dan penyusunan pemikiran yang merangsangkan proses berfikir dan kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK) dapat diajarkan dengan pelbagai strategi yang memberikan penekanan kepada cara penyampaian yang menggalakkan murid berfikir dan menguasai kemahiran serta isi pelajaran yang sedang disampaikan oleh guru.
Elemen P&PKanak-Kanak Pintar Cerdas

Menurut Winebrenner (2001),terdapat lima elemen penting bagi murid pintar cerdas iaitu kandungan, proses, produk, persekitaran dan penilaian.  Dalam isi kandungan, guru harus  menyediakan  kandungan pengajaran yang sesuai dan mencabar.  Isi kandungan pelajaran yang diajar perlu lebih kompleks, pelbagai sumber, penggabungjalinan dengan disiplin-disiplin pelajaran yang lain, serta bersifat kritis dan kreatif.  Fokus utama guru adalah pemahaman murid dalam isi kandungan pelajaran bukannya terhad kepada penyampaian maklumat semata-mata.
Proses pula merujuk kepada kaedah yang digunakan oleh murid-murid pintar cerdas ini dalam membuat kesimpulan  dan  generalisasi terhadap sesuatu standard yang diperlukan. Proses yang dilalui perlu menggalakkan pemikiran kreatif dan produktif, konseptual, soalan yang berbentuk terbuka dan perkongsian terhadap apa yang mereka telah pelajari.  Proses ini juga berbeza mengikut kaedah pembelajaran sama ada dengan pembelajaran berkumpulan, pendekatan kepintaran pelbagai  dan gaya pembelajaran yang berbeza, peluang belajar pada aras yang lebih kompleks  dan penyelidikan yang menjurus kepada situasi sebenar
Produk mengilustrasikan hasil pelajaran dan proses pembelajaran yang telah mereka lalui.  Kebanyakan murid pintar cerdas dan berbakat tidak gemarkan tugasan berbentuk penulisan kerana pada asasnya, otak dan minda mereka bergerak lebih pantas berbanding tangan mereka.  Mereka lebih berminat untuk menghasilkan produk yang berbentuk nyata seperti membuat pameran, kajian bebas atau dalam bentuk persembahan.  Dr. Joseph Renzulli menegaskan bahawa murid pintar cerdas dan berbakat ini harus dibimbing untuk menghasilkan sesuatu yang dapat memberi manfaat dan meningkatkan perasaan ingin tahu mereka. 
Elemen persekitaran sangat penting bagi murid-murid pintar cerdas dan berbakat. Ini kerana mereka lebih kreatif apabila belajar dalam persekitaran yang kundusif. Murid pintar cerdas ini lebih suka pembelajaran yang  melibatkan masa di luar bilik darjah seperti menjalankan kajian bebas dan tugasan yang berbeza berbanding rakan-rakan sebaya.  Persekitaran luar bilik darjah dapat memperkembangkan lagi tahap pencapaian dan penguasaan murid-murid dalam menjalankan sesuatu tugas sekiranya diberi masa yang sesuai.
Penilaian juga amat penting bagi murid pintar cerdas. Seharusnya murid-murid ini diberi peluang secara konsisten untuk menguasai sesuatu pelajaran sebelum meneruskan pelajaran yang lain.  Mereka juga seharusnya diberi peluang untuk mencipta rubrik pemarkahan mereka sendiri berdasarkan proses pembelajaran yang telah mereka lalui.  Ini secara tidak langsung dapat membantu mereka dalam menilai pembelajaran mereka sendiri.

8 Jenis Kecerdasan Pelbagai

Kajian Gardner berjaya membuktikan terdapat pelbagai kecerdasan lain yang patut diambil kira sebelum menyatakan seseorang itu cerdas ataupun bijak. Gardner mengenalpasti 8 jenis kecerdasan manusia (Chapman, 1993), iaitu:

1)Kecerdasan 1: Verbal/Linguistik
Kecerdasan ini berkait rapat dengan kemahiran penggunaan bahasa. Seseorang yang cerdas verbal kebiasaannya mahir membaca, menulis dan berkomunikasi dengan orang lain melalui pelbagai cara yang berkesan.

2)Kecerdasan 2: Logikal/Matematik
Kecerdasan ini melibatkan kemahiran menaakul, mengira, berfikir secara logic dan memproses sesuatu maklumat yang diterima.

3)Kecerdasan 3: Visual/Spatial (ruang)
Kecerdasan ini melibatkan keupayaan berfikir dalam bentuk visual dan gambar ataupun rajah.

4)Kecerdasan 4 : Pergerakan Badan/Kinestetik
Kecerdasan ini melibatkan keupayaan menyelesaikan sesuatu masalah menggunakan pergerakan badan.

5)Kecerdasan 5: Muzikal/Rima
Kecerdasan ini melibatkan keupayaan mencipta muzik ataupun rentak tertentu, berupaya memahaminya, menterjemahkannya dan menghargainya.

6)Kecerdasan 6: Interpersonal
Kecerdasan ini melibatkan keupayaan memahami emosi, perasaan, ciri-ciri dan keupayaan orang lain dan bagaimana berinteraksi dengan mereka.

7)Kecerdasan 7:Intrapersonal
Kecerdasan ini melibatkan keupayaan memahami diri sendiri dan menggunakan pengetahuan itu bagi meningkatkan potensi diri sepanjang hayat.

8)Kecerdasan 8:Naturalis
Kecerdasan ini melibatkan keupayaan memerhati, memahami dan menghargai alam sekitar.

Program Pintar Cerdas di Malaysia

Golongan pelajar pintar cerdas di Malaysia mula diberi perhatian dalam sistem pendidikan dengan terlaksananya Sistem Kelas Ekspres pada tahun 1962.  Dalam Sistem ini, kanak-kanak yang memiliki potensi dan memperolehi pencapaian yang mengatasi rakan-rakan sebaya telah diberi peluang untuk memendekkan tempoh sekolah rendah mereka daripada 6 tahun kepada 5 tahun sahaja.  Perlaksanaan sistem ini telah diberhentikan pada awal tahun 1970an. Namun demikian pada awal tahun 1980an, satu Simposium Kebangsaan mengenai Kanak-kanak Bergeliga telah diadakan.  Ekoran daripada Simposium tersebut isu kanak-kanak pintar cerdas ini kembali diperkatakan.  Persatuan MENSA Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1983, bertujuan untuk mengenal pasti individu pintar cerdas.  Pada tahun 1985, pihak Universiti Malaya pula telah mengorak langkah memulakan Program BAKA khusus untuk pelajar pintar cerdas.  Manakala Persatuan Kanak-kanak Bergeliga Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1987.
            Menyedari tentang kepentingan untuk memberi perhatian terhadap program pendidikan khusus untuk pelajar pintar cerdas di negara ini, Seminar Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas telah diadakan pada tahun 1990, di Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.  Hasil 33 daripada seminar tersebut, didapati bahawa perancangan dan pelaksanaan program yang sistematik perlu diadakan bagi memenuhi keperluan pelajar yang pintar cerdas serta berbakat.Ekoran dengan itu, pada tahun 1996, satu bentuk penilaian bagi mengenal pasti pelajar pintar cerdas telah dilaksanakan, yang dikenali sebagai Ujian Penilaian Tahap Satu (PTS).  Penilaian ini dilaksanakan ke atas pelajar-pelajar Tahun Tiga sekolah rendah.  Pelajar yang berjaya memperolehi tahap maksimum dibenar meneruskan persekolahan ke Tahun 5, tanpa perlu mengikuti persekolahan Tahun 4.  Walau bagaimanapun, penilaian ini hanya dilaksanakan dalam tempoh lima tahun sahaja. Yang terbaru ,Program Permata Pintar yang dilaksanakan dibawah kendalian Universiti Kebangsaan Malaysia telah dilancarkan untuk mengendalikan aktiviti berkaitan dengan murid pintar cerdas.
Usaha untuk menguruskan pelajar pintar cerdas di sesebuah sekolah memerlukan beberapa proses pengurusan tertentu agar pelajar mendapat manfaat daripada sistem pendidikan yang disediakan untuk mereka.  Terdapat beberapa pendapat bagaimana seharusnya pelajar yang pintar cerdas ini harus diberikan didikan ( Mizan Adiliah, 2001).  Antaranya ialah dengan memperkenalkan rancangan ekspres atau accelerated, memperkenalkan kaedah berkelompok, dan akhir sekali ialah proses pengayaan.  Proses pengayaan ini memerlukan masa, bantuan pakar, kaunselor dan peralatan bagi guru-guru.

Thursday, March 17, 2011

Ciri-Ciri Pintar Cerdas


Ciri-ciri positif dari aspek fizikal, psikologi dan tingkahlaku kanak-kanak pintar cerdas:
Pengamatan tinggi
Menyedari sesuatu dengan lebih teliti berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengannya yang mungkin akan terlepas pandang
Keinginan untuk tahu tinggi
Ingin mengetahui semua hal seperti objek, idea, keadaan situasi atau sesuatu acara
Minat mendalam
Mungkin akan menfokus sesuatu perkara yang diminati dalam jangka masa sebulan atau mungkin setahun serta akan menjadi terlampau dalam hal tersebut
Menerima infomasi dengan pantas
Selalu diandaikan seperti span,menyerap segala maklumat dengan cepat dan banyak
Ingatan yang tinggi
Selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat
Mungkin dapat membaca lebih awal
Kebanyakannya dapat membaca sebelum umur 5 tahun
Kerap membaca serta meluas 
Suka membaca bacaan yang meluas dan pelbagai subjek serta membaca dengan pantas
Tatabahasa yang tinggi
Memiliki penggunaan tatabahasa yang canggah serta banyak dan suka menggunakan perkataan yang baru dan unik
Tahap penumpuan yang lama
Berbanding kanak-kanak normal mereka ini dapat memberi tumpuan yang lebih lama dalam sesuatu perkara kecuali aktiviti tersebut tidak menggunakan daya pemikiran
Kebolehan menyelesaikan masalah
Kanak-kanak pintar cerdas ini mampu untuk menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi
Suka bertanya dengan lebih teliti
Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku
Keupayaan imaginasi yang tinggi
Mampu untuk membayangkan sesuatu samada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta boleh menyatakan segala kebimbangannya
Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial
Sebagai contoh, perjalanan galaksi,masalah-masalah berkaitan populasi dunia,isu-isu alam sekitar
Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku
Mudah kecewa walaupun dalam hal-hal yang kecil tetapi boleh mengalir air mata apabila melihat keindahan matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana sangat simpati terhadap haiwan
Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan
Sangat teliti dalam hal-hal betul atau salah bukan sahaja untuk diri sendiri malah untuk orang lain
Bersemangat dan bertenaga
Mereka ini kurang tidur berbanding rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu dan mempumyai tenaga untuk meneruskan kehidupan seharian
Pandai berjenaka
Mampu mencipta suatu situasi jenaka dan melakukan jenaka yang mana rakan-rakan sebayanya langsung tidak memahami
Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan
Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa bila sesuatu tidak dapat dilakukan dengan sempurna
Perkembangan asynchronous
Perkembangan fizikal intelektual, emosi dan social adalah tidak sekata sebagai contoh kanak-kanak berumur 6 tahun mungkin seperti kanak-kanak 10 tahun inteleknya, kanak-kanak berumur 8 tahun seperti sosialnya dakanak-kanak 6 tahun dari segi emosinya.
Ciri-ciri negatif dan cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak pintar cerdasPermasalah dari segi perkembangan asynchronousKanak-kanak pintar cerdas ini boleh memahami secara intelektuel mengenai perkara-perkara abstrak tetapi tidak mampu menangani perkara-perkara yang melibatkan konsep emosi yang mana akan membawa mereka ke arah kebimbangan seperti kematian masa hadapan seksualiti dan isu-isu yang lain. Perkembangan fizikal kanak-kanak pintar cerdas mungkin akan membataskan perkara atau kerja yang mereka berupaya menyelesaikannya melalui gambaran intelek mereka. Sikap teliti dan mementingkan kesempurnaan boleh mendorong mereka kearah kekecewaan. Mereka boleh terlibat sama dalam perbualan orang dewasa seperti isu-isu global untuk satu minit tetapi selepas itu mereka akan menangis kerana mainan kegemaran mereka diambil oleh seseorang
Permasalahan dari segi pertuturan yang kehadapan dan kebolehan memberi alasan
Kanak-kanak pintar cerdas ini biasanya bersikap tidak mahu mengalah dalam apa-apa perkara. Walaupun begitu mereka tetap kanak-kanak dan memerlukan disiplin yang betul sungguhpun mereka itu bijak. Mereka boleh mempengaruhi orang lain. Ibu bapa dan orang dewasa lain perlu mangambil berat supaya mereka tidak menjadi orang yang mampu mempengaruhi orang lain kearah keburukkan. Mereka juga akan cuba bersikap tunjuk pandai terhadap ibu bapa dan guru
Permasalahan dari segi sikap teliti dan kesempurnaan serta masalah emosi yang sensitif .
Sikap kesempurnaan boleh membawa mereka kepada takut terhadap kegagalan sehingga mereka menjadi seorang yang putus asa. Mereka ini memerlukan data-data yang lengkap sebelum manjawap soalan-soalan yang diberikan, mereka sebenarnya lebih suka mencari jawapan sendiri kerana mereka malas untuk bersosial. Sikap sensitivity dan juga perkembangan minda mereka mampu untuk memikirkan hal-hal seperti peperangan, kebuloran, pencemaran, ketidak adilan dan keganasan. Jika mereka terlampau memikirkan isu-isu ini mereka akan mengalami masalah ‘introverted’ dan mungkin menjurus kearah “existential depression”.

Definisi Pintar Cerdas

Dari istilah persekutuan Amerika Syarikat, maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak-kanak,pelajar atau belia adalah mereka yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinggi dari segi bidang seperti intelektual, kreativiti, artistik, kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan, serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain dari yang lain atau istimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka.
Defenisi bagi Negara Kanada,pintar cerdas ditakrifkan sebagai suatu darjah keupayaan intelektual yang luar biasa yang memerlukan pengalaman pembelajaran yang berlainan daripada apa yang disediakan di sekolah biasa untuk memenuhi tahap keupayaan akedemik dan potensi mereka.
Di England, pintar merujuk kepada 5 peratus teratas dari semua populasi sekolah di dalam bidang akedemik manakala cerdas pula adalah 5 peratus teratas dari semua bidang lain. Pelajar pintar adalah mereka yang memilki kebolehan tinggi untuk 1 atau lebih di dalam subjek akedemik. Mereka ini tidak perlu menjadi pintar untuk semua subjek. Pelajar cerdas pula adalah mereka yang mempunyai kebolehan tinggi dari segi sukan, muzik , lukisan atau seni persembahan.

Friday, February 11, 2011

Why should we do anything different for mathematically gifted students?


Gifted students differ from their classmates in three key areas that are especially important in mathematics. These are summarized in the table below.
How Gifted Learners Differ from ClassmatesRelationship to Mathematics Learning
1. Pace at which they learn
1. The sequential nature of math content  makes pacing an issue.
2. Depth of their understanding2. Deeper levels of understanding and abstraction are possible for most mathematical topics, so differentiation becomes important.
3. Interests that they hold (Maker, 1982)3. If the interest is snuffed out early, the talent may not be developed.
Mathematically gifted students differ from the general group of students studying math in the following abilities: spontaneous formation of problems, flexibility in handling data, mental agility of fluency of ideas, data organization ability, originality of interpretation, ability to transfer ideas, and ability to generalize (Greenes, 1981). No list of characteristics of the mathematically gifted includes "computational proficiency," and yet at levels prior to Algebra I, this is commonly used as the criterion that determines who gets to move on to more interesting material. Furthermore, there is a myth that gifted students don't need special attention since it is easy for them to learn what they need to know. On the contrary, their needs dictate curriculum that is deeper, broader, and faster than what is delivered to other students.
Mathematics can be the gatekeeper for many areas of advanced study. In particular, few gifted girls recognize that most college majors leading to high level careers and professions require four years of high school math and science (Kerr, 1997). Students may drop out of math courses or turn toward other fields of interest if they experience too much repetition, not enough depth, or boredom due to slow pacing.
An Agenda for Action: Recommendations for School Mathematics of the 1980s (NCTM, 1989, p. 18) says, "the student most neglected, in terms of realizing full potential, is the gifted student of mathematics. Outstanding mathematical ability is a precious societal resource, sorely needed to maintain leadership in a technological world." By 1995, when the NCTM created a Task Force on the Mathematically Promising, not much had changed (Sheffield et al., 1995).